เอกสารที่ใช้สำหรับรถเช่าภูเก็ต สำหรับเจ้าของกิจการ , บริษัท , นิติบุคคล

ที่ต้องการหารถเช่าให้ผู้บริหารหรือพนักงาน โดยการเช่ารถยนต์ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการเช่านานๆ อาจจะเป็นเดือน จึงต้องมีเอกสารเยอะกว่าการเช่าประเภทอื่นๆ ทั่วไป

บัตรประชาชน
ใบขับขี่รถยนต์
หนังสือรับรองบริษัท ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน
ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เดือนล่าสุด 1 เดือน

ในกรณีกรรมการบริษัทไม่ได้ใช้งานรถยนต์เองต้องมีการเพิ่มเอกสารดังนี้

หนังสือมอบอำนาจ
บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
ใบขับขี่ของผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารเช่ารถยนต์ในส่วนของนักศึกษา

บัตรประชาชน
ใบขับขี่รถยนต์
บัตรนักศึกษา
ประวัตินักศึกษา

แม้ว่าหลายแห่งจะอนุญาตให้นักศึกษาเช่ารถได้ แต่บางบริษัทที่ให้บริการรถเช่าเอกชนได้มีการกำหนดอายุของผู้เช่ารถยนต์ขั้นตํ่า มีทั้ง 20 ปี 21 ปี ไปจนถึง 23 ปี ผู้เช่ารถที่เป็นนักศึกษาจึงต้องทำการตรวจสอบกับบริษัทให้ดีก่อนเช่ารถ
เอกสารเช่ารถยนต์ในส่วนของนักเดินทางต่างชาติ

บัตรประชาชน
ใบขับขี่รถยนต์
ตั๋วเครื่องบิน ขาไปและกลับ

สำหรับผู้เช่ารถเช่าภูเก็ต ชาวต่างชาติ ผู้ที่ขับขี่รถเช่าต้องมีความสามารถในการขับรถดีเยี่ยม เพราะเมืองไทยมีกฏจราจรขับรถเลยซ้าย พวกมาลัยอยู่ทางขวาของตัวรถ ซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างจะแตกต่างจากหลายประเทศทั่วโลก ดังนั้นหากชาวต่างชาติที่มาเช่ารถไม่ชำนาญในการขับรถเลนซ้าย รวมถึงไม่ชำนาญเส้นทาง ก็เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย