สอน Excel ให้รู้จักกับ excel มากขึ้น

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมทางด้านตารางคำนวณ หรือที่เรียกว่า เสปรตชีต (Spreadsheet) เป็นโปรแกรมในชุด Microsoft Office มีความสามารถในด้านการสร้างตาราง การคำนวณ การวิเคราะห์ การออกรายงานในรูปแบบตารางและกราฟ เรามารู้จัก Excel ให้มากขึ้นกันในบทความนี้
ประโยชน์ของ Microsoft Excel

สร้างตารางทำงาน จัดตารางสวยงาม ในรูปแบบต่างๆ
สร้างเอกสารที่ต้องมีการคำนวณ เชื่อมโยงสูตร (สามารถเชื่อมโยงในไฟล์เดียวกัน ข้ามไฟล์ หรือ ข้ามเครื่องก็ได้)
งานจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นที่จำนวนข้อมูลไม่เกิน 1 ล้านแถว (ในทางปฏิบัติ แนะนำว่าไม่เกิน หลักแสน จะทำงานได้คล่องตัว)
สร้างรายงานสรุปผลในมุมมองต่างๆ เช่น ตารางสรุปยอดขาย ตารางสรุปข้อมูลสินค้า สรุปงบดุล สรุปแผนการผลิต สรุปข้อมูล ขาดลามาสาย ของพนักงาน เป็นต้น
สร้างกราฟ นำเสนอข้อมูล ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกราฟแท่ง กราฟเส้น วงกลม จุด ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ มีรูปแบบต่างๆ มากมาย

ลักษณะงานเหมาะกับ Excel

งานด้านบัญชี (Accounting)
งานด้านการเงิน (Financial)
งานด้านการวางแผน (Planning)
งานด้านงบประมาณ (Budgeting)
งานด้านสถิติ (Statistic)
งานด้านวิศวกรรมศาตร์ (Engineering)

ข้อจำกัดของ Excel (.xlsx)

จำนวน Sheets ใน Workbook = ไม่จำกัด
รายการที่จะอยู่ใน Dropdown = 10,000
ฟังก์ชั่น ซ้อนกันได้ = 64 ชั้น
ตัวแปรสูงสุดในฟังก์ชั่น = 255 ตัวแปร
จำนวนคนที่เปิดพร้อมกัน = 256 คน
จำนวนขั้นของการ Undo = 100 ขั้น
จำนวน คอลัมน์ ใน Pivot = 16,384
จำนวน แถว ใน Pivot = 1,048,576

เครื่องมือในใช้งานขั้นสูง

Pivot Table และ Pivot Chart เป็นเครื่องมือใช้ในการสรุปผลข้อมูลในรูปแบบตาราง และ กราฟ สามารถจัดกลุ่มข้อมูล สรุปผลได้ในมุมมองที่ต้องการ
PowerBI ได้แก่ PowerPivot, PowerVIew, Power Query, Power Map เป็นเครื่องมือขั้นสูงเพื่อใช้ประมวลผลในงาน Business Intelligence (BI) เพื่อนำเสนอในมุมมองที่เราต้องการได้ และปลดล็อคข้อจำกัดต่างๆ ของ สอน Excel ในการทำงานกับข้อมูลลงไป